Международни срещи

Международни срещи

По време на проекта ще бъдат организирани четири транснационални срещи на партньорите, като на тях партньорите ще могат да обсъждат стратегията, задачите и организационни детайли, ще дискутират резултатите и анализите, ще могат да вземат общо решения по важни въпроси.

1-ва транснационална среща на партньорите януари 2014 / Грац – Австрия

От 16-ти до 17 януари 2014, партньорите по проекта се срещнаха за тяхната първа транснационална среща в Грац. Всички ключови партньори от Австрия, Германия, Португалия, Италия, Холандия, Финландия, България и Турция дискутираха подробно целите на проекта, процесите и различните фази на проекта.  Обменът на мнания между партньорите бе много оживен.

STAY IN pic2    STAY IN pic4    STAY IN pic 3    STAY IN_pic

 

Втора среща на партньорите – Измир, Турция  24-25 март 2014

Втората среща по проекта се проведе в Измир, Турция на 24 и 25 март 2014 г. На нея партньорите представиха резулнтатите от проведените анкети и интервюта за анализ на нуждите от обучение на целевата група и се обединиха в мнението си за възможно адаптиране на проектите, на които се основава трансфера на иновации: “School inclu-sion “от Pixel (Италия) и “CESSIT “от SPI (Португалия).

Всяка страна-партньор ще избере подходяща комбинация от модули за обучение и ще  разработи съответна програма за обучение на учители и обучители в професионалните училища.

В рамките на срещата бяха обсъдени и организационни въпроси, свързани с комуникацията между партньорите и отчетните документи по проекта.

 turkey 1   turkey 2

turkey 4   turkey 3

 

Трета среща на партньорите – Шверин, Германия 13-14 ноември 2014

Третата среща на партньорите по проекта се проведе в Шверин, Германия на 13 и 14 ноември 2014 г. На нея се обсъдиха окончателните обучителни модули и се планира предстоящата пилотна фаза .

При работа в малки групи бяха рязработени анкети за обратна връзка от участниците в пилотното обчение и от обучителите. По време на срещата бе представена междинната оценка на проекта и се обсъдиха стъпки за подобряване на комуникацията между партньорите, с цел по-голяма ефективност.

Демонстрирани  бяха изготвените листовки и плакат на проекта и партньорите поставиха начало на обсъжданията за устойчивост на резултатите от STAY IN.
Разгледани бяха и финансови и административни въпроси.

Germany-1   Germany-2

Germany-3   Germany-4

Четвърта среща на партньорите – Ротердам, Холандия 28 и 30 септември 2015

Последната – четвърта среща на партньорите се проведе в Ротердам, Холандия, в дните преди и след заключителната конференция, с участие на заинтересоваите страни.

Бе направен анализ на извършените до мемента дейности и какво още предстои да бъде направено.
Представен бе накратко отчета за пилотното обучение, изготвен от всички партньори и обобщен от Финландия. Всеки разказа за дейностите, които са били проведени, или предстоят да се проведат – кръгли маси, представяне на проектните цели и дейности по време на събития на партньорите и др.
Бе коментирано какви актуализации следва да се направят по наръчника за обучители и учители във всяка от страните-учатснички.

Голямо внимание бе отдадено на стратегията за устойчивост и стъпките, които всеки един от партньорите ще предприеме в тази насока.
Бе разгледан и работен вариянт на споразумение, касаещо интелектуалната собственост.
Направени бяха разяснения, свързани с окончателното отчитане на дейностите и финансите по проекта.

Rotterdam-1 Rotterdam-3

Rotterdam-2   DSC_6679