ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ

Jugend am Werk Steiermark GmbH (Координатор), Грац – Австрия

JaW, координатор на проект STAY IN, е една от най-големите организации, предоставяща социални услуги в привинция Стирия.
Заедно със своите клиенти, около 760 служители в 59 офиса, на територията на провинция Стирия, работят за съзваване на перспективи за живота и за предоставяне на шанс в сферата на грижата и интеграцията на хора с увреждания, обучаване на млади хора, заетост, ранна намеса и намеса в кризисни ситуации. Услуги, насочени към нуждите на клиента, иновативни, дългогодишен опит, най-добре обучени и мотивирани служители – това са характеристики за работата на Jugend am Werk.

Jugend am Werk Steiermark GmbH  е неправителствена организация, сертифицирана по европейския стандарт ISO 9001:2008.:Местонахождение: 25 офиса, в областта на обучението и услуги за работа и трудова заетост и 34 офиса, в областта на услуги, свързани с грижи, свободно време и настаняване.

Контакт:
E-Mail: michaela.meier@jaw.or.at
URL: www.jaw.or.at

Търговско-промишлена палата  (ТППI), Добрич – България

ТПП- Добрич, България е най-голямата организация, в подкрапа на бизнеса в региона на Добрич. Тя е част от мрежата на Българските търговско-промишлени палати. ТПП промотира, насърчава и представлява интересите на своите членове и на бизнеса на местно, регионално, национално и международно ниво. ТПП е домакин на Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа за предоставяне на информация и консултации за европейските МСП по теми на ЕС.

ТПП – Добрич има богат опит по Учене през целия живот, проекти за коопериране и иновации, промотиране на езиковото разнообразие и културен обмен, програми за трансгранично сътрудничество. Има практичен опит по теми като подходи за намиране на решения, обсъжвдане на методологии, както и разпространение и валоризация на резултати по проекти.

Контакт:
E-Mail на организацията: cci@dobrich.net  
E-Mail на лицата за: rpalova@cci.dobrich.net или tgicheva@cci.dobrich.net
URL: www.cci.dobrich.net

BBW Beckmann & Scheller GmbH & Co.KG, Шверин – Германия

BBW Beckmann & Scheller GmbH & Co.KG е действаща от 1990 като частна обучаваща институция в североизточна Германия. Основните компетенции са в специализирани обучения,  както и първоначално професионално обучение и квалификационни курсове. Има повече от 650 успешно реализирани обучителни проекта за подобряване на компетенциите и професионалния опит в предприятията. BBW има специален опит с квалифицирането на безработни, със специални лични проблеми и в неравностойно положение.

Изключително успешно работи с целеви групи от ученици, преждевременно отпаднали от обучение и преждевременно отпаднали от училище по проекти: BBEUS (наставничество по време на индивидуално професионално обучение), BBV-Ba (наставничество при подготовка на  индивидуално професионално обучение) и HSA+QB . В тези проекти процентът на успех и на интеграция е около 95 %.

Контакт:
E-Mail: suse.topp@daa.de
URL: www.daa-schwerin.de

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova,  Раума – Финландия

WinNova е регионален доставчик на професионално обучение за млади хора и възрастни в югозападна Финландия. WinNova предлага широко разнообразие от обучителни услуги за нуждите от обучение на млади и възрастни, както и бизнес обучение. Сегментът на клиентите на WinNova включва: подрастващи (професионално обучение и зрелостни изпити); за възрастни (прагматично обучение на базата на индивидуални потребности, обучение за възрастни, допълнително професионално обучение); бизнес (прагматично и  изготвено по поръчка обучение, на базата на анализ на нуждите).

WinNova има около 6000 учащи, приблизително 720 души екип и много силно и дългогодишно коопериране с фирми и с организации от обществения сектор (обучения на работното място/стажуване, обучение по чиракуване, напрекъснато обучение  и обучение по политики на работното място).

Контакт:
E-Mail: jonna.malmivuori@winnova.fi
URL: www.winnova.fi

 Pixel Associazione, Флоренция – Италия

Pixel промотира интернационализацията и европейското коопериране в областта на образованието, обучението и културата. Пиксел е основана във Флоренция през 1999.

Pixel е член на следните европейски мрежи: мрежа Tulip (Международна проектна мрежа за за учене и обучения в университетите), EINET (Европейска мрежа по предприемачество, EMMA (Европейска мрежа за мотивираща математика за възрастни)
Pixel има партньорски отношения със следните мрежи: AEDE (Европейска асоциация на учителите); CIPAT (Мрежа на тосканските средни училища).

Европейските проекти, свързани с настоящия проект в които Pixel е участвал и участва, са с фокус към превенция преждевременното отпадане от училище

Контакт:
E-Mail: francesco.picone@pixel-online.net
URL: www.pixel-online.net

MBO Raad, Воерден – Холандия

Асоциация MBO Raad е асоциация на колеги в Холандия, която представлява всички обучаващи институции за средно професионално образование и обучение за възрастни (650.000 записани, годишно).

От името на своите 70 институции-членки, MBO Raad насърчава колективните интереси на сектора, подкрепя общи дейности на институтите и действа като организация на работодатели. В допълнение към това, MBO Raad, действа като посредник между ПОО колежи и правителството, професионални браншови организации, предприятия и други заинтересовани страни, предоставящи на колежите насоки и съвети за техните специализирани консултанти.

The MBO Raad насърчава иновациите в образованието по няколко начина, чрез насърчаване на добри практики, организиране на конференции и разработване на помощни и информационни материали. Като представляваща организация на всички колежи MBO Raad е в основата на сектора и има перфектна позиция за разпространяване  на иновациите, също така и в областта на международната политика.

Контакт:
E-Mail: m.dehaan@mboraad.nl
URL: www.mboraad.nl

Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI), Порто – Португалия

SPI е фирма, ориентирана към мениджмънт на знанието, с мисия да управлява проекти и да промотира международните възможности. SPI предоставя услуги по обучения, консултиране и изследвания и иновации. SPI има постоянен състав от почти  60 души в 10 офиса по света.

SPI е акредитирана от DGERT с капацитет да провежда обучения. SPI има опит в използването на различни обучителни методологии за различни целеви групи и прилага иновативни педагогически подходи, включително е-обучение. SPI има опит в разработката на учебни планове, идентифициране/избор на обучителни ресурси, разработка на дидактически материали, наблюдение и оценка на обучителни курсове консултиране , оценка на въздействието на програмите за обучение, използване на резултатите от проекта, разпространение и т.н.

SPI е с отлична история от участие в проекти, съфинансирани от Комисията с признато качество. Разработила е курсове за електронно обучение в различни национални и международни проекти.

Контакт:
E-Mail: benjaminalves@spi.pt
URL: www.spi.pt

 Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (EGECED), Izmir – Turkey

EGECED е неправителствена организация, основана от професионалисти в областта на образованието (учители, обучители, академични работници, браншови мениджъри, настойници и др.). EGECED е мрежа от училищата в град Измир.
В мрежата има различни училища – основни, средни, професионални. EGECED има широк достъп до местните училища и работи в партньорство с университетите. Целите на асоциацията са да съберат професионалисти, които работят за обучението на млади хора, да въвежда нови подходи в образователната система, да допринася за развитието на устойчива интеграция между обучаващи и младежи, както от страната, така и от чужбина.

EGECED има богат опит в проекти от ЕС и мениджмънт на проекти. Организацията има много добри компетенции в изследванията и оценките.

Контакт:
E-Mail: egeced1@gmail.com
URL: www.egeced.org