Предистория

Предистория

През 2011 г. , близо шест милиона млади хора на възраст между 18 и 24 години не са завършили средно образование и не са били на никакви обучения, или курсове за квалификация. Средно , 54.8% от тези, отпадащи преждевременно от училище са безработни. ( ЕК: Целева група на Европа 2020: преждевременно отпаднали от училище).

Във всички страни, проблемът с отпадането от първоначалното професионално образование и обучение е повече от очевиден и предизвикателен, макар че ситуациите са различни, както и пазара на труда за младите хора, наличната работна сила млади хора, повлияна от ниска раждаемост и демографски промени.  На този бекграунд, успешният георгафски трансфер на иновации в тази сфера е важна тема и е основна причина да бъдат избрани като база за трансфер резултатите на 2 отлични проекта – един от училищния сектор (проект Училищно включване), а втория от бизнеса и преприемаческия сектор (проект CESSIT), тъй като ние вярваме , че един успешен трансфер в различни и различаващи се системи за ПОО, с участието на учители и преподаватели, може да бъде възможен само, ако бъде избрана и приложена подходяща комбинация от обучителни модули от двата сектора, които са определящи  за ПОО.

Ето защо в началото на процеса на трансфериране за всяка страна партньор ще бъде идентифициран основният фокус, компетенциите и модулите, необходими на учители и обучители, участващи в системите (било то в някои държави с фокус към ПОО в училищата, а в други държави с фокус повече към по-предприемачески ориентирано ПОО) . На базата на този анализ на съществуващите обучителни модули от двете обучителни програми (проект Училищно включване  и проект CESSIT), ще бъдат адаптирани и комбинирани, подходящи за обучение на учители и обучители, обучителни модули и учебно съдържание.

В процеса на трансфер, освен избор на подходящ и уместен модул, в комбинация със съдържанието, се предвижда и превод и адаптация на учебните материали на езиците на  партньорите.Този подход ще гарантира успешен географски трансфер на иновации в системи, които действат на национално ниво и са различни една от друга. Така могат да се осигурят по-добри умения на учителите и обучителите в областта на ПОО за справяне и предотвратяване на преждевременното отпадане от ПОО в Европа.