РЕЗУЛТАТИ

РЕЗУЛТАТИ

  • Анализ на заинтересованите страни по проекта – Австрия, Германия, България, Финландия, Холандия и Турция подробно ще анализират заинтересованите страни по проекта, как те биха могли да подкрепят неговия успех и устойчиво използване на резултатите, каналите да достигане до заинтересованите страни и въвличането им в дейностите по проекта. Документите, свързани с анализа на заинтересованите страни от всички страни ще бъдат обединени в общ анализ на заинтересованите страни по проекта.
  • Отчети по страни за анализ на нуждите – всеки партньор ангажиран във фазата за анализ на нуждите ще представи нуждите и изискванията за адаптиране в кратък отчет за неговата страна, на базата на получените  констатации от анкетите и интервютата.
  • Обучителна програма за ПОО учители/обучители – програмата ще бъде налична на езиците на партньорите (DE, BG, FI, NL, TR) и ще съдържа учебно съдържание, обучителни материали, ръководства за обучителите и други обучителни материали относно преждевременно отпадналите от училище в първоначалното ПОО.
  • Дейности по приложение и разпространение – Екипът на STAY IN ще реализира редица дейности по приложение и разпространение, като например изготвяне на брошура за проекта, постер, бюлетини и др. Всеки от партньорите по проекта ще организира кръгла маса, на която ще покани заинтересованите страни и потенциалните потребители на материалите по проекта и ще представи постигнатите резултати. На заключителната конференция ще се съберат потенциални потребители на изготвените материали.