Цели на проекта

Цели на проекта

Проектът STAY IN ще трансферира иновативна програма за обучение на учители по ПОО в училищните системи и обучители по ПОО във фирми за да се

• идентифицират  потенциалните рискови фактори за отпадане и
• придобият стратегии и инструменти, за да се предотврати отпадането

Програмата за обучение, която трябва да бъде разработена и широко тествана по време на проекта, в подкрепа учителите и обучителите по ПОО, късаеща преждевременно отпадащите от училище (ПОУ) трябва да бъде:

• компактна и лесно приложима
• подходяща както за училищната система, така и за дуалната система за ПОО
• иновативна на методическо ниво
• ориентирана към компетенциите на учителите и обучителите

С обучителната програма, предоставена и разработена по време на проекта STAY IN, учителите  и обучителите по ПОО ще получат редица важни умения и ноу-хау, за предотвратяване отпадането от училище, на базата на резултатите от два добре тествани и успешни  предшестващи проекти, които са предмет на трансфер на иновации в областта на първоначалното професионално образование и обучение. За да покрият дуалната и частично базиратната на работното място система ПОО, едните проектни резултати са от проект свързан с училищата (Училищно включване), а другите – компетенции по предприемачество и креативност – от проект, свързан с ПОО във фирми (проект CESSIT) .

Подцели та проекта:

• Идентифициране на потенциала за адаптиране на двата продукта за трансфер
• Адаптиране на обучителните продукти за нуждите, идентифицирани за ПОО в училищата и
дуалното първоначално ПОО.
• Тестване на програмата за обучение на учители и обучители  в областта на ПОО в страните
на партньорите
• Разпространяване и използване на резултатите в сектора, в страните партньори и в други страни