Taustaa

Taustaa

„Vuonna 2011 noin 6 miljoonaa 18–24-vuotiasta nuorta ei ollu suorittanut toisen asteen koulutusta eivätkä he olleet koulutusjärjestelmän piirissä. Keskimäärin 54,8 % näistä aikaisin koulun kesken jättäneistä oli työttömänä.“ (EC: Europe 2020 Target: Early School Leaving)

Kaikissa hankkeeseen osallistuvissa maissa toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on ilmeinen ja haastava ongelma. Tilanne eri maissa on kuitenkin vaihtelevampi, jos ajatellaan nuorten työmarkkinatilannetta, työllistymistä tai nuoren työvoiman tarjontaa, esim. matalien syntyvyyslukujen ja yleisen demografisen kehityksen kannalta. Tätä taustaa vasten innovaatioiden siirto maantieteellisesti alueelta toiselle on monimutkaista. Tämän takia Stay Inprojektissa siirretään kahden erinomaisen projektin tuotoksia: toinen projekteista edustaa oppilaitosmuotoista (School Inclusion) ja toinen näyttötutkintopohjaista järjestelmää (CESSIT-projekti), jossa yritysten ja työelämän rooli on merkittävämpi. Uskomuksemme on, että innovaatioiden siirto menestyksekkäästi erilaisiin ammatillisen koulutuksen järjestelmiin ja niitä edustavien opettajien ja kouluttajien hyödyksi on mahdollista vain valitsemalla tarkoituksenmukaisen yhdistelmän koulutuskokonaisuuksia ja -sisältöjä molemmilta ammatillisen koulutuksen osa-alueilta.

Siirtoprosessin aluksi jokaisessa partnerimaassa selvitetään, mihin Stay In -projektissa kehiteltävässä koulutuskokonaisuudessa halutaan keskittyä. Millaista on opettajien ja kouluttajien tarvitsema osaaminen, mitä lisäkoulutusta he kaipaavat (oppilaitosmuotoisessa ja enemmän työelämään kytköksissä olevassa järjestelmässä). Tehdyn selvityksen pohjalta valitaan olemassa olevista koulutussisällöistä, -menetelmistä ja –rakenteista (School Inclusion -projekti ja CESSIT-projekti) soveltuvia osa-alueita ja kootaan ne tarkoituksenmukaiseksi koulutuskokonaisuudeksi opetusmateriaaleineen.

Tarkoituksenmukaisten sisältö- ja rakenneratkaisujen lisäksi kääntäminen ja muu kohdemaan kulttuuriin sidoksissa oleva sopeuttaminen ovat olennainen osa siirtoprosessia. Yllä mainittu lähestymistapa takaa innovaatioiden menestyksekkään siirron uusiin järjestelmiin ja uusille maantieteellisille alueille, jotka poikkeavat alkuperäisestä  kansallisine ominaispiirteineen. Siirtoprosessin ja kehiteltävän koulutuskokonaisuuden loppullisena tavoitteena on tarjota ammatillisille opettajille ja kouluttajille parempaa osaamista ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamiseksi ja keskeyttämisen ehkäisemiseksi.